Volební místnosti a způsob hlasování v prezidentských volbách

Volba prezidenta české republiky hlasování v přímé volbě

Volba prezidenta české republiky hlasování v přímé volbě

Povinnost informovat občany o době a místě konání prezidentské volby ukládá zákon starostům. Nejpozději patnáct dnů před prvním volebním dnem (27. prosince 2012) musí starosta obce občanům oznámit, do jakých volebních okrsků jednotlivé části obce náleží. V oznámení také uvede adresy volebních místnosti pro daný volební okrsek. Seznam volebních místností zveřejňují starostové obcí na obecních internetových stránkách.

Volební místnost musí mít viditelně vyvěšený vzor hlasovacích lístků a tištěný zákon o volbě prezidenta České republiky včetně změn některých zákonů, a to k nahlédnutí pro voliče.

Jak probíhá hlasování v prezidentských volbách?

Každý volič prokáže volební komisi po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství ČR.

K prokázání totožnosti voliče je možné předložit platný:

  • občanský průkaz
  • cestovní , diplomatický, nebo služební pas České republiky
  • cestovní průkaz

Bez prokázání totožnosti a příslušnosti nebude voliči hlasování umožněno.

Pokud máte voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. Voličský průkaz odevzdejte při prokázání totožnosti u volební komise.

Po prokázání totožnosti a záznamu u volební komise

Volební komise po prokázání totožnosti, občanství a řádném zápisu poskytne voliči prázdnou úřední obálku (je opatřena úředním razítkem příslušného městského nebo obecního úřadu, městyse, magistrátu, městské části či městského obvodu).

Hlasovací lístky kandidátů na prezidenta pro volby 2013

Každý zaregistrovaný kandidát má samostatný hlasovací lístek s číslem určeným v losování čísel kandidátů provedeným Ministerstvem vnitra České republiky v roce 2012. U každáho kandidáta jsou uvedeny informace:

  • politická příslušnost (politická strana, hnutí, či bez politické příslušnosti)
  • navrhovatel kandidatury (senátoři, poslanci, případně návrh s podporou občnů)
  • každý hlasovací lístek je opatřen razítkem Ministerstva vnitra České republiky.

Doručení hlasovacích lístků pro volbu prezidenta 2013

Stejně jako oznámení místa a konání prezidentských voleb má povinnost doručení (distribuce) hlasovacích lístků starosta obce. Doručení volebních hlasovacích lístků musí proběhnout nejpozději 3 dny před začátkem voleb (tj. do 8. ledna 2013).

Poškozené či nedoručené hlasovací lístky

Pokud jsou volební hlasovací lístky poškozeny, nebo nejsou doručeny, lze požádat okrskovou volební komisi o vydání nové volební sady hlasovacích lístků. Totéž platí v případě hlasování s platným volebním průkazem.

Způsob hlasování a platnost volebních lístků

Hlasovat lze pouze ve vyhrazeném prostoru a to vložením jediného hlasovacího lístku s preferovaným kandidátem, kterého chce volit, do volební obálky. Hlasovací lístek se nijak neupravuje a je třeba do obálky vložit opravdu pouze jeden.

Po vložení hlasovacího lístku do úřední obálky následuje její vhození do volební schránky, již před zraky volební komise.

Hlasovací lístky jsou neplatné v případě pokud:

  • nejsou na předepsaném tiskopise
  • jsou přetržené
  • nejsou v hlasovací obálce
  • je v úřední obálce více volebních lístků.

Každý volič musí hlasovat osobně, není možné zastoupení. V případě žádosti je možné volit do přenosné volební schránky, a to především ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů. Volební komise pro tyto účely vyšle dva své členy s touto přenosnou volební schránkou do místa pobytu voliče.

První i druhé kolo prezidentské volby proběhne stejně

V případě, že v prvním kole prezidentské volby nezíská žádný kandidát potřebný počet hlasů pro jeho zvolení, proběhne o 14 dní později druhé kolo prezidentské volby se stejným postupem pro všechny voliče. Výběr však bude omezen pouze na dva kandidáty (v případě, že jich nezíská více stejný počet hlasů, pak by postupovali všichni s nejvyšším počtem hlasů).

Nový prezident pak bude ten, který získá nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů v druhém kole prezidentské volby 2013

Kam dál?