Voličský (volební) průkaz a hlasování mimo trvalé bydliště

Volební komise při práci

Volební komise při práci

První kolo prezidentské volby se bude konat ve dnech 11. a 12. ledna roku 2013. Pokud se volič, který nemůže z jakéhokoliv důvodu volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého bydliště, rozhodne volit v místě jiném, má možnost. Volič může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), pomocí voličského průkazu.

Místo, kde bude volit je pak jeden z volebních okrsků v České Republice, nebo v jakémkoliv volebním okrsku v zahraničí, například na zastupitelském úřadě, či konzulátě České Republiky. Jedinou výjjimkou jsou konzulární úřady vedené honorárním konzulárním úředníkem. Důležité tak je, požádat o voličský průkaz co nejdříve na místním úřadě náležícím k trvalému bydlišti voliče. Pro žádost není žádný předepsaný formulář.

Listinná žádost o voličský (volební) průkaz

S úředně ověřeným podpisem lze zaslat žádost o voličský průkaz (někdy také uváděný jako volební průkaz) v listinné podobě. Podpis je vyžadován ověřený pro ochranu voliče a lze jej nechat ověřit na každé poště s Czech Point místem, místních úřadech, u notářů na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva, lze využít osovobození od platby za úkon ověření.

Elektronické podání žádosti o voličský průkaz

Elektronickou formou je možné o voličský průkaz zažádat buďto pomocí datové schránky, nebo emailem s elektronicky uznávaným podpisem.

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 4. ledna 2013.

Osobní vyřízení průkazu voličského průkazu

O vydání voličského průkazu je možné požádat místní úřad nejpozději 9.ledna 2013 do 16:00 hodin, tehdy se uzavírají stálé seznamy voličů. Osobní vyřízení průkazu je možné i se zplnomocněnou osobou. Stačí plná moc s úředně ověřeným podpisem a účelem plné moci k získání průkazu.

V praxi pak samotný průkaz volič nahlásí volební komisi a spolu s ním předloží náležitý doklad totožnosti ( platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz nebo platný občanský průkaz ). Komise jej zapíše na zvláštní seznam voličů.

Při odcizení, ztrátě, nebo silném poškození voličského průkazu nelze vydat duplikát. Zastupitelské úřady automaticky vydávají při přijetí žádosti, voličský průkaz na obě dvě kola prezidentských voleb. Pokud chce volič průkaz jen na konkrétní dny, je třeba je nahlásit. Pro voličský průkaz pro druhé kolo voleb je možné zajít na zastupitelský úřad nejpozději do 23. ledna 2013 do 16:00 hodin.

Více informací také naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

Kam dál?